Sklep internetowy

Telefon:  +48 603 332 257, 61 448 55 50


Koszyk:
0,00
Home › Regulamin

Regulamin

Dominowo, dnia 18 stycznia 2012 r., godz. 16:00


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Artykuł 1. DEFINICJE

Norbert Dolniak

Norbert Dolniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: AGROZAKUPY Norbert Dolniak, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Dominowo pod numerem: 1767640/2012, z siedzibą w Dominowie, ul. Sportowa 10c, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 786-162-07-94, REGON: 302305830, posiadający konto bankowe w ING Banku Śląskim S.A. o nr:89 1050 1520 1000 0091 3107 3661.


Agrozakupy.pl

Prowadzony przez AGROZAKUPY Norbert Dolniak sklep internetowy, w ramach którego organizowane są Sprzedaż i Ekspozycja oraz świadczone inne usługi związane z nimi, utrzymywany przez AGROZAKUPY Norbert Dolniak w domenie www.agrozakupy.pl.


Towar

Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Sprzedaży lub Ekspozycji, zgodnie z Regulaminem.


Użytkownik

Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez AGROZAKUPY Norbert Dolniak, w ramachAgrozakupy.pl na zasadach określonych w Regulaminie.


Kupujący

Podmiot kupujący Towary w ramach Agrozakupy.pl.


Konto

Prowadzone dla Użytkownika przez AGROZAKUPY Norbert Dolniak pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramachAgrozakupy.pl.


Rejestracja

Procedura zakładania Konta.


Agropunkty

Punkty promocyjne przyznawane zgodnie z Regulaminem.


Regulamin

Niniejszy Regulamin Agrozakupy.pl.


Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA WAGROZAKUPY.PL


2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.


2.2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu e-mail i hasła. Profil zostaje automatycznie założony. W celu jego aktywacji należy kliknąć na link w zwrotnej wiadomości e-mail. Po potwierdzeniu rejestracji profil Użytkownika jest aktywny. Po zalogowaniu użytkownik zobowiązany jest skorzystać z zakładki „moje konto”, znajdującej się w dolnej części strony głównej, w celu uzupełnienia danych osobowych: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego. Osoby fizyczne korzystające z Agrozakupy.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą oraz NIP.


2.3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1, a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Agrozakupy.pl, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu e-mail i hasła. W celu jego aktywacji należy kliknąć na link w zwrotnej wiadomości e-mail. Po potwierdzeniu rejestracji profil Użytkownika jest aktywny. Po zalogowaniu użytkownik zobowiązany jest skorzystać z zakładki „moje konto” znajdującej się w dolnej części strony głównej w celu uzupełnienia danych osobowych: nazwy firmy, NIP, swojego imienia i nazwiska, adresu prowadzenia działalności wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego.


2.4. Użytkownik może usunąć swoje konto w każdym czasie.


2.5. W wyniku prawidłowej Rejestracji AGROZAKUPY Norbert Dolniak tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail podanego podczas Rejestracji. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Agrozakupy.pl adresu e-mail i hasła (logowanie).


2.6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.


2.7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.


II. KUPNO


Artykuł 3. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA


AGROZAKUPY Norbert Dolniak, jako operator Agrozakupy.pl, umożliwia Użytkownikom oraz innym podmiotom zawieranie umów Kupna Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom oraz innym podmiotom odpowiednie narzędzia systemowe. AGROZAKUPY Norbert Dolniak jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i gwarantuje wykonanie umowy sprzedaży Towaru. AGROZAKUPY Norbert Dolniak zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku, gdy producent dokonał zmiany cen i nie poinformował o tym fakcie AGROZAKUPY Norbert Dolniak. Dalszy tok postępowania strony ustalają indywidualnie.


Artykuł 4. PRZEBIEG ZAKUPÓW


4.1. Użytkownik bierze udział w zakupie poprzez dodanie interesujących go Towarów do koszyka i  wybór opcji Zamów. W celu dokonania czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Sprzedaży, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.


4.2. Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający dolicza jedynie koszty przesyłki bądź transportu. Poza powyższymi, Sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego.


Artykuł 5. ZAWARCIE UMOWY


5.1. Zawarcie umowy pomiędzy 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak a Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji „Zamów”, o czym Kupujący jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z wybranych przez Kupującego opcji i  obowiązujących przepisów prawa.


5.2. Formy zapłaty, spośród udostępnionych, określa Kupujący. 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak udostępnia następujące formy zapłaty:


5.2.1. Przedpłata przelewem.

W tym przypadku należy dokonać przedpłaty za zamówiony Towar i jego transport na konto AGROZAKUPY Norbert Dolniak, ul. Sportowa 10c, 63-012 Dominowo, prowadzone w ING Bank Śląski S.A. pod numerem 89 1050 1520 1000 0091 3107 3661.


5.2.2. System płatności „platnosci.pl”.

W tym przypadku następuje przekierowanie na stronę umożliwiającą dokonanie płatności. Należy postępować zgodnie z wytycznymi operatora strony.


5.2.3. System płatności „przelewy24.pl”.

W tym przypadku następuje przekierowanie na stronę umożliwiającą dokonanie płatności. Należy postępować zgodnie z wytycznymi operatora strony.


5.3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak, po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup, może dochodzić zawarcia tej umowy.


Artykuł 6. AGROPUNKTY.


6.1. 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak prowadzi w ramach Agrozakupy.pl działalność promocyjną polegającą na przyznawaniu Użytkownikom Agropunktów.


6.2. Za każdy udzielony do zakupionego Towaru komentarz Użytkownik otrzymuje 5 Agropunktów.


6.3. Za zakupione Towary o wartości powyżej 1.000,00 zł Użytkownik otrzymuje 10 Agropunktów.


6.4. Punkty przyznane za komentarze i zakupione Towary sumują się.


6.5. Użytkownikowi może wymienić swoje punkty na:


6.5.1. 100 Agropunktów na 1 darmową dostawę przy zakupach o wartości poniżej 1.000,00 zł brutto,


6.5.2. 500 Agropunktów na 1 dowolną zabawkę z oferty Firmy Granit,


6.5.3. 1000 Agropunktów na stały rabat w wysokości 1%,


6.5.4. 5000 Agropunktów na stały rabat w wysokości 1,5%,


6.5.5. 8000 Agropunktów na stały rabat w wysokości 2%.


6.6. Użytkownik o zamiarze wymiany oraz wybranej opcji, z której zamierza skorzystać, winien powiadomić 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak pisemnie wysyłając żądanie na adres info@agrozakupy.pl.


6.7. 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak realizuję żądania Użytkowników w najkrótszym możliwym terminie.


Artykuł 7. RĘKOJMIA I GWARANCJA. PRAWO ZWROTU.


7.1. Kupujący obowiązany jest zbadać przedmiot zakupu i zgłosić 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak wady fizyczne dotyczące jego ilości lub jakości na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.


7.2. Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący obowiązany jest szczegółowo wskazać oznaczenie partii, w skład której wchodził wadliwy przedmiot oraz zabezpieczyć wadliwe elementy do kontroli.


7.3. 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak sporządza protokół reklamacyjny, zawierający opis przedmiotu i stwierdzonych wad, a nadto zabezpiecza reklamowane elementy. Po wykryciu wady ewentualne przystępowanie lub kontynuowanie montażu elementów zawierających wady następuje na wyłączne ryzyko Kupującego.


7.4. Po zgłoszeniu reklamacji zostanie zbadana, przez uprawniony podmiot, zasadność zgłoszonych wad.


7.5. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak zobowiązuje się wydać towar wolny od wad lub brakującą ilość egzemplarzy.


7.6. Dla skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji Kupujący obowiązani są przestrzegać załączonej do przedmiotu dystrybucji instrukcji producenta dotyczącej montażu i konserwacji.


7.7. Naruszenie przez Kupującego obowiązków wskazanych w art. 7.1., 7.2., 7.3. lub 7.6. powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.


7.8. 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak udziela gwarancji w okresie 1 roku od daty odbioru przez Kupującego przedmiotu zakupu, zgodnie z warunkami wskazanymi w karcie gwarancyjnej.


7.9.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.) konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i nie noszące śladów używania ani montażu. Dopuszczalne jest jedynie otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.


7.10. Zwracany towar Klient odsyła na swój koszt na adres 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT i dopiskiem „zwrot sklep internetowy”. Do takiej przesyłki zwrotnej należy również dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki AGROZAKUPY Norbert Dolniak jest zobowiązany zwrócić zapłaconą przez Klienta cenę. AGROZAKUPY Norbert Dolniak w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Jeżeli spełnia wymagania określone w ust 7.9. oryginał i kopia faktury korygującej z naniesioną korektą zostają wysłane do Klienta pocztą. AGROZAKUPY Norbert Dolniak dokonuje zwrotu pieniędzy w kwocie równej cenie towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych. Przelew ten następuje po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej.


7.11. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.


7.12. Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane. 


III. EKSPOZYCJA


Artykuł 8. ZASADY EKSPOZYCJI TOWARÓW


Serwis Agrozakupy.pl umożliwia Ekspozycję towaru. Celem Ekspozycji nie jest finalizacja transakcji a jedynie wyeksponowanie towarów. Opłaty za Ekspozycję ustalane są indywidualnie.


Artykuł 9. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW


9.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Agrozakupy.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.


9.2. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o dokonywanych w ramach Agrozakupy.pl transakcjach.


9.3. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Agrozakupy.pl, w tym do logo "Agrozakupy.pl" oraz prawa własności przemysłowej umieszczone w Agrozakupy.pl, przysługują 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących AGROZAKUPY Norbert Dolniak za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą AGROZAKUPY Norbert Dolniak.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Artykuł 10. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ


10.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Agrozakupy zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


10.2. 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak może udostępnić dane, o których mowa w art. 10.1. tylko w sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od AGROZAKUPY Norbert Dolniak ich przekazania. AGROZAKUPY Norbert Dolniak jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkowników o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia informacji.


Artykuł 11. ZMIANY REGULAMINU


AGROZAKUPY Norbert Dolniak może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Agrozakupy.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez AGROZAKUPY Norbert Dolniak, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.


Artykuł 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


12.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.


12.2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej za pomocą formularza kontaktowego.


12.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


12.4. 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że AGROZAKUPY Norbert Dolniak może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.


12.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.


Artykuł 13. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY


Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem lub Kupującym a 
AGROZAKUPY Norbert Dolniak, której przedmiotem są usługi świadczone przez Jarosław AGROZAKUPY Norbert Dolniak w ramach Agrozakupy.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez AGROZAKUPY Norbert Dolniak w ramach Agrozakupy.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.


Artykuł 14. WAŻNOŚĆ


Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.